ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕ.Κ)

“Συμβολή στην εμψύχωση και εξειδίκευση εκπαιδευτών και στελεχών του τόπου”.

Τι είναι και γιατί δημιουργήθηκε
Η σύσταση του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης» αποτελεί μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτών ενηλίκων-εκπαιδευτικών του τόπου (bottom up). Πρόκειται για μια ένδειξη κριτικής συνειδητοποίησης της ανάγκης τους για α) επικαιροποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και πρακτικών τους, β) προσωπική ανάπτυξη, γ)ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Σκοπός του Επιστημονικού Δικτύου είναι η προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ανθρωπιστική/ενεργητική εκπαίδευση-εναλλακτική παιδαγωγική) σε εκπαιδευτές ενηλίκων κι εκπαιδευτικούς με ανάλογες ιδεολογικές και επιστημολογικές ανησυχίες.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συμβάλλει στη συνοχή και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (Δια Βίου Μάθηση, ν.3369/05) μέσα από την προώθηση:
• της Διατομεακής συνεργασίας,
• της Κοινοτικής Εκπαίδευσης
• της Eνίσχυσης – συστηματοποίησης του Εθελοντισμού στην κοινότητα

Κύριο έργο του ΕΔΕΕ.Κ είναι: η ανάπτυξη του προβληματισμού, της τεχνογνωσίας, της έρευνας και της πληροφόρησης των εργαζομένων στην ενήλικη εκπαίδευση στο νησί, καθώς και η διασύνδεσή του με άλλα συναφή σωματεία, επιστημονικούς συλλόγους, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με ανάλογους σκοπούς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Tο έργο του ΕΔΕΕ.Κ υλοποιείται μέσα από:
 τη Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, βιωματικών σεμιναρίων, περιφερειακών συνδιασκέψεων και συνεδρίων:

- Επαφή με εξειδικευμένους επιστήμονες του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου
- Ανταλλαγή εμπειριών (καλών πρακτικών) μεταξύ εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών και στελεχών του τόπου
Ενημέρωση για τις πανελλήνιες συνδιασκέψεις και τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια επιστημονικών φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 τη Δράση Ομάδων Πρωτοβουλίας-Παρέμβασης (εκπαιδευτές ενηλίκων/στελέχη-εκπαιδευτικοί):

- Σχεδιασμός-υλοποίηση εκπαιδευτικών/πολιτισμικών προγραμμάτων,
- Εκπαιδευτικές επισκέψεις (επιτόπια παρατήρηση κι ανταλλαγή εμπειρίας)
- Έκδοση τοπικού επιστημονικού περιοδικού με απόψεις, θεωρίες και εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές ενήλικης εκπαίδευσης