ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το περιοδικό του ΕΔΕΕΚ έχει τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα». το πρώτο τεύχος "0-Αυτοαναφορικό" μπορείτε να το διαβάσετε εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποδοχής του δικτυακού χώρου του Δικτύου και πιέσετε το κουμπί "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ" επάνω και αριστερά. Περί τα μέσα του Ιουνίου 2010 αναμένεται το πρώτο τεύχος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο φιλοδοξεί να αποτελέσει "βήμα" για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο οποίο, αφενός, θα εκφράζονται επιστημονικές θέσεις και απόψεις για την "Εκπαίδευση Ενηλίκων", ως γενικό επιστημονικό πεδίο, αφετέρου θα αναδεικνύονται τα ειδικότερα υποπεδία της, τα οποία οι εκπαιδευτές ενηλίκων του τόπου γνωρίζουν και στα οποία δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, στο περιοδικό θα φιλοξενούνται εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και "καλές πρακτικές" εκπαιδευτών ενηλίκων με στόχο αυτές να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κυρίως, όμως, να αποτελέσουν ουσιαστικό πεδίο προβληματικής και κριτικής συνειδητοποίησης της ανάγκης για: επικοινωνία (διασύνδεση), μετασχηματίζουσα μάθηση, αλλαγή νοοτροπίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρατικών στο χώρο. Στη δημιουργία του επιστημονικού περιοδικού συνδράμουν με την εμπειρία τους και τις ευχές τους για επιτυχία, αξιόλογοι επιστήμονες από τους χώρους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Αρχικής Εκπαίδευσης,του Πολιτισμού και της Έρευνας. Τα ονόματα των επιστημονικών συνεργατών του περιοδικού και ταυτόχρονα αρωγών των δράσεων του επιστημονικού Δικτύου έχουν αναρτηθεί στην καρτέλα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ του παρόντος ιστοχώρου.