ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών. 6 - 8 ΜΑΪΟΥ 2011 Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ, Π.Τ.Δ.Ε ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων σταδιακής εισαγωγής μιας σύγχρονης γλωσσοπαιδαγωγικής προσέγγισης μέσω των τεχνών στην εκμάθηση και κατανόηση της μητρικής ή / και της ξένης γλώσσας, προτείνοντας εποπτικό υλικό και μεθόδους μάθησης κατάλληλα επεξεργασμένα για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι έρευνες και οι προτάσεις που θα προκύψουν αποβλέπουν, εκτός από την αποτελεσματική γλωσσική κατάρτιση, στην εμπέδωση της έννοιας του «άλλου», στο σεβασμό της διαφορετικότητας των πολιτισμών, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, καθώς και στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση των τεχνών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Βασικοί άξονες και θεματικές του συνεδρίου αποτελούν:
• Ο αναδυόμενος σχολικός εγραμματισμός στη μητρική γλώσσα και ο κοινωνικός εγραμματισμός στις ξένες γλώσσες.
• Η γνωστική ανάπτυξη και η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων.
• Η διδασκαλία της Γλώσσας με «εργαλείο» τις Τέχνες, μέσα από κατάλληλες εξειδικευμένες δραστηριότητες για την ηλικία των 5-8 ετών.
• Η σχέση του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση.
• Η σύνδεση της Μουσικής και της Γλώσσας.
• Η σύνδεση της Θεατρικής Αγωγής και της Γλώσσας.
• Άλλες μορφές Τέχνης και η σύνδεσή τους με τη διδασκαλία της Γλώσσας.
• Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην αισθητική εκπαίδευση.
• Η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής επάρκειας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.
• Η Διεθνής εμπειρία για την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από τις Τέχνες.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων παιδαγωγικών, ξένων γλωσσών, προσχολικής ηλικίας, μουσικών σπουδών, θεατρολογίας, καλών τεχνών, κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για:
1. προφορική παρουσίαση - εισήγηση
2. εργαστήριο
3. παρουσίαση αφίσας (poster)
4. παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού
5. πολυμεσικές εγκαταστάσεις
Γενικές οδηγίες
• Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.
• Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν σε ειδική έντυπη έκδοση η οποία θα διανεμηθεί στους συνέδρους αλλά και ηλεκτρονικά μέσω του κόμβου της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. www.primarymusic.gr
• Η ηλεκτρονική έκδοση του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα πλήρη κείμενα των παρουσιάσεων κάθε είδους.
• Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή συνεδρίου.
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη μέχρι 500 λέξεις για κάθε είδος υποβολής και σύντομο βιογραφικό (100-150 λέξεις) στο gr.primarymsuic@gmail.com
Κριτήρια αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα κριθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. την τήρηση των προδιαγραφών και των καταληκτικών ημερομηνιών
2. τη σύνδεση με το θέμα και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου
3. την επιστημονική εγκυρότητα των θέσεων του συγγραφέα
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
• Η συνεδριακή τσάντα
• Το τεύχος των περιλήψεων του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 2011
• Τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 2011 (ηλεκτρονική έκδοση)
• Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επικοινωνία
Οι αιτήσεις αποστέλλονται με fax στο 210 3312994 ή ηλεκτρονικά στο gr.primarymusic@gmail.com.

Αποστολή προτάσεων gr.primarymusic@gmail.com
με την ένδειξη: EΠΩΝΥΜΟ_Αrts.Edu_2011
Γενικές πληροφορίες www.primarymusic.gr

Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους
Προφορική παρουσίαση-εισήγηση. Σε περίπτωση παρουσίασης ανακοίνωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: τον τίτλο της ανακοίνωσης, περίληψη μέχρι 500 λέξεις, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 100-150 λέξεων. Η προφορική παρουσίαση των εισηγήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενώ στο τέλος της κάθε συνεδρίας θα προβλέπεται χρόνος για συζήτηση. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων για δημοσίευση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.000-4.000 λέξεων. Εάν υπάρχουν εικόνες και διαγράμματα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο και αποθηκευμένα σε ξεχωριστά αρχεία γραφικών (μορφή tif ή jpg) με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να είναι αριθμημένα με αραβικά νούμερα (1, 2....) και να είναι κατανοητά. Οι συγγραφείς οφείλουν να ακολουθήσουν το σύστημα βιβλιογράφησης A.P.A. 6th edition (Publication Manual of the American Psychological Association). Αναλυτική περιγραφή των οδηγιών αυτών βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.primarymusic.gr και ειδικότερα στην ένδειξη Template for conference papers.
Παρουσίαση αφίσας (poster). Σε περίπτωση παρουσίασης poster οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: τον τίτλο της ανακοίνωσης, περίληψη μέχρι 500 λέξεις, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 100-150 λέξεων Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει αίθουσα για ανάρτηση των poster (Art Hall). Κάθε πλαίσιο poster θα φέρει τον κωδικό αριθμό της αντίστοιχης περίληψης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναρτήσουν τα poster τους προμηθευόμενοι τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των ανακοινώσεων από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Συγγραφέων που θα λειτουργεί σε ειδικό χώρο εντός του Συνεδριακού Κέντρου. Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι μέγιστες διαστάσεις του πλαισίου poster είναι: 1.00μ. (πλάτος) Χ 1.50μ. (ύψος) και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 1500 λέξεις.
Εργαστήριο. Σε περίπτωση παρουσίασης εργαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν: τον τίτλο του εργαστηρίου τους, περίληψη του αντικειμένου μέχρι 500 λέξεις, τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να συμμετέχουν, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 100-150 λέξεων. Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην είναι δημοσιευμένες σε άλλη πηγή και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο των εργαστηρίων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1500-2.000 λέξεων και μπορεί να συνοδεύεται από φωτογραφίες και οπτικό υλικό (Ενδεχομένως μπορεί να συλλεχθεί και φωτογραφικό υλικό από την συνεδριακή παρουσίαση προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, είτε ως μέρος του κειμένου, είτε ως ένθετο παράρτημα). Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς τις εικόνες, τους πίνακες, τα διαγράμματα και την έκθεση της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές της προφορικής παρουσίασης. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος, θα είναι 2.00΄
Σημαντικές ημερομηνίες
Υποβολή περιλήψεων 31 Δεκεμβρίου 2010
Ενημέρωση έγκρισης 15 Φεβρουαρίου 2011
Υποβολή πλήρους κειμένου
Ανάρτηση προγράμματος 1 Απριλίου 2011
15 Απριλίου 2011
Συνδρομή συνέδρων 40 € Συνδρομή μεταπτυχιακών φοιτητών, υπ.διδακτόρων 20 €
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

Έγκυρες και αποδεκτές θεωρούνται οι αιτήσεις που έχουν καταβάλει την οικονομική συμμετοχή στο λογαριασμό: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), Απλός: 053/04/003100/09 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ)
IBAN: GR47/0431/4210/0005/3040/0310/009.
Προτάσεις οι οποίες δεν θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δε θα γίνονται αποδεκτές.